Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Opis systemu GIS Podlasia

12 sierpnia 2022

Opis systemu GIS Podlasia

GIS Podlasia

GIS Podlasia to Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej województwa podlaskiego. System umożliwia gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych oraz opisowych, ich wyszukiwanie, przetwarzanie, przeglądanie, pobieranie, analizowanie, a także uruchomienie usług danych przestrzennych świadczonych drogą elektroniczną. GIS Podlasia integruje dane przestrzenne województwa podlaskiego i za pomocą Portalu Mapowego (geoportal.wrotapodlasia.pl) zapewnia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji przestrzennej drogą internetową dla wszystkich użytkowników, dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek administracji rządowej oraz służb państwowych i publicznych.
Funkcjonowanie GIS Podlasia jest wypełnieniem ustawowego obowiązku nałożonego ustawą z dnia 4 maca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. Jest ona transpozycją dyrektywy 'Parlamentu Europejskiego nr 2007/2/WE z 15 maja 2007' zwanej dyrektywą INSPIRE (INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe). Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązek zbudowania krajowej infrastruktury informacji przestrzennej na swoim terytorium, zgodnie z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i cywilizacyjnych.
Celem funkcjonowania GIS Podlasia jest dostarczenie wszystkim zainteresowanym wiarygodnych i aktualnych danych przestrzennych dotyczących obszaru województwa podlaskiego, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Obecnie strona internetowa prezentująca dane Systemu GIS Podlasia zawiera ok. 350 warstw informacyjnych. 

Geoportal GIS Podlasia

Prezentowane w portalu mapowym dane przestrzenne mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być podstawą żadnych czynności administracyjnych i urzędowych. Dane będące podstawą do tych czynności muszą zostać oficjalnie pozyskane we właściwych jednostkach samorządu terytorialnego.

obraz w kształcie prostokąta z napisem regulamin

prostokąt z napisem instrukcja użytkownika

Powrót na początek strony