Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Portal metadanych

30 sierpnia 2022

obraz z napisem Portal metadanych i szafkami z szufladami

Metadane infrastruktury informacji przestrzennej stanowią informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów metadanych infrastruktury, jest zadaniem organów administracji, odpowiedzialnych w zakresie swojej właściwości za prowadzenie rejestrów publicznych zawierających zbiory związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, oraz osób trzecich, których zbiory włączane są do infrastruktury.

Metadane infrastruktury informacji przestrzennej stanowią informacje, które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług. Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy metadane obejmują informacje dotyczące w szczególności:

  • zgodności zbiorów zobowiązującymi przepisami, dotyczącymi tematów danych przestrzennych określonych w załączniku do ustawy;
  • warunków uzyskania dostępu do zbiorów i ich wykorzystania, usług danych przestrzennych oraz wysokości opłat, jeżeli są pobierane;
  • jakości i ważności zbiorów w rozumieniu ust. 2 w części A załącznika do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1205/2008 z dnia 3 grudnia 2008 r. w sprawie wykonania dyrektywy nr 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie metadanych (Dz. Urz. UE L 326 z 04.12.2008, str.12);
  • organów administracji odpowiedzialnych za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
  • ograniczeń powszechnego dostępu do zbiorów i usług danych przestrzennych oraz przyczyn tych ograniczeń.

Metadane opisujące dane będące w posiadaniu Marszałka Województwa Podlaskiego można wyszukać i przeglądać na dedykowanym portalu:

obraz przedstawia okno portalu metadanych

obraz w kształcie prostokąta z napisem przejdź do portalu metadanych

Powrót na początek strony