Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Usługi danych przestrzennych GIS Podlasia

12 sierpnia 2022

obraz z zasięgami kontynentów i liniami w kształcie łuków

Usługi OGC

Usługi danych przestrzennych oznaczają działania, które mogą być wykonywane przez aplikacje komputerowe na danych przestrzennych zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych.

Obowiązek tworzenia usług danych przestrzennych w krajach Unii Europejskiej wprowadziła Dytektywa INSPIRE. Jej implementacją na obszarze Polski jest ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej. W myśl zapisów ustawy organy administracji, prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory danych związane z wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych tworzą i obsługują, w zakresie swojej właściwości, sieć usług do których zalicza się usługi:

  • usługi wyszukiwania – zgodnie z OGC: Catalog Service for the Web (CSW)
  • usługi przeglądania – zgodnie z OGC: Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS)
  • usługi pobierania – zgodnie z OGC: Web Feature Service (WFS), Web Coverage Service (WCS)
  • usługi przekształcania – zgodnie z OGC: Web Processing Service (WPS)

Open Geospatial Consortium (OGC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów. Organizacja pracuje nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych, systemów informacji geograficznej(GIS), do celów przetwarzania danych oraz ich udostępniania.

Standardy OGC są szeroko i powszechnie stosowane, umożliwiają współdziałanie różnych systemów informatycznych.

Usługi przeglądania WMS

Web Map Service (WMS) to międzynarodowy standard udostępniania danych przestrzennych w Internecie w postaci rastrowej. Standardy techniczne dostępne są na stronie Open Geospatial Consortium (OGC): http://www.opengeospatial.org/standards/wms.

Granice administracyjne. Państwowy Rejestr Granic - jednostki terytorialne województwa podlaskiego:
https://uslugi.podlaskie.eu/podzial_administracyjny/service.svc/get

Mapa glebowo-rolnicza 1:25000:
https://uslugi.podlaskie.eu/mapa_glebowo_rolnicza_25k/service.svc/get

Mapa glebowo-rolnicza 1:5000:
https://uslugi.podlaskie.eu/mapa_glebowo_rolnicza_5k/service.svc/get

Podział arkuszy oraz skorowidze dostępnych map w WODGiK:
https://uslugi.podlaskie.eu/arkusze_skorowidze/service.svc/get

Przebieg obwodów łowieckich w województwie podlaskim:
https://uslugi.podlaskie.eu/obwody_lowieckie/service.svc/get

Przebieg sieci szerokopasomowych w województwie podlaskim:
https://uslugi.podlaskie.eu/sspw_wp/service.svc/get

Rastry map topograficznych: ! (chwilowo niedostępna z powodu zmiany środowiska)
https://uslugi.podlaskie.eu/rastry_map_topograficznych/service.svc/get

Szlak rowerowy 'Green Velo' - ślad przejazdu rowerem :
https://uslugi.podlaskie.eu/wms_szlak_rowerowy_greenvelo/service.svc/get

Wykaz opracowań 'Monitoring zmian w strukturze agrarnej':
https://uslugi.podlaskie.eu/monitoring/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - dworzec
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_dworzec/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - informacja turystyczna
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_informacja_turystyczna/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - obiekty handlowe
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_obiekty_handlowe/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - obiekty kultury
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_obiekty_kultury/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - obiekty sportowe
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_obiekty_sportowe/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - ochrona zdrowia
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_ochrona_zdrowia/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - placówki oświatowe
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_placowki_oswiatowe/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - placówki sądowo karne
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_placowki_sadowo_karne/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - policja
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_policja/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - port lotniczy
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_port_lotniczy/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - straż pożarna
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_straz_pozarna/service.svc/get

Obiekty administracji publicznej - świątynie
https://uslugi.podlaskie.eu/bu_p_swiatynie/service.svc/get

Obiekty do obserwacji krajobrazu
https://uslugi.podlaskie.eu/wms_obiekty_obserwacji_krajobrazu/service.svc/get

Koła gospodyń wiejskich
https://uslugi.podlaskie.eu/wms_kola_gospodyn_wiejskich/service.svc/get

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podlaskiego
https://apollo.podlaskie.eu/erdas-iws/ogc/wms/ZagPrzestrzenne

Gospodarka odpadami
https://uslugi.podlaskie.eu/wms_gospodarka_odpadami/service.svc/get

Mapa sieci dróg województwa podlaskiego
https://uslugi.podlaskie.eu/wms_drogi/service.svc/get

Ortofotomapa
https://apollo.podlaskie.eu/erdas-iws/ogc/wms/ortofotomapa

Baza Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k)
https://uslugi.podlaskie.eu/wms_b10k2_v17/service.svc/get

Powrót na początek strony