Logo witryny geoportal.podlaskie.eu

Programy rewitalizacji

10 sierpnia 2022

obraz z kawałkiem mapy i napisem Gródek

Moduł PROGRAMY REWITALIZACJI prezentuje gminy posiadające programy rewitalizacji, które znajdują się w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego, prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego.

Moduł PROGRAMY REWITALIZACJI prezentuje gminy posiadające programy rewitalizacji, które znajdują się w wykazie programów rewitalizacji gmin województwa podlaskiego, prowadzonym przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego. Wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, obejmuje wyłącznie te programy, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Aktualnie w wykazie znajduje się 55 programów rewitalizacji, w tym 17 opracowanych na podstawie ustawy o rewitalizacji (4 gminy miejskie, 7 gmin miejsko-wiejskich, 6 gmin wiejskich) oraz 38 opracowanych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (9 gmin miejskich, 12 gmin miejsko-wiejskich, 17 gmin wiejskich). Większość programów rewitalizacji powstała przy merytorycznym i finansowym wsparciu w ramach Konkursu dotacji w zakresie przygotowania lub aktualizowania programów rewitalizacji dla gmin z województwa podlaskiego, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 i posłużyła do aplikowania o środki z Funduszy Europejskich w okresie programowania 2014-2020.

W ramach modułu prezentowane są podstawowe informacje o programie rewitalizacji, m.in. granice obszaru rewitalizacji w formie przestrzennej oraz nazwa programu, nazwa i tytuł uchwały przyjmującej program rewitalizacji, link do programu, liczba i powierzchnia obszaru rewitalizacji, okres obowiązywania programu. Dodatkowo moduł prezentuje informację do jakiego ZIT czy LGD należy dana gmina.

Programy Rewitalizacji powstały w ramach projektu PODLASKIE REWITALIZUJE, współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Istnieje możliwość pobrania danych wektorowych dotyczących zasięgów programów rewitalizacji - LINK

Utworzono: 07-12-2021

Ostatnia modyfikacja: 07-12-2021

obraz z kawałkiem mapy i obszarami opracowań rewitalizacji

prostokątny obraz z napisem zobacz mapę

Powrót na początek strony